madebyabvh:

For Fun

(via meanie-face)

artgif:

Yellow Pink Roses in a Glass Vase, Henri Fantin-Latour

(via wilhelminamurray)

Timestamp: 1406119092

artgif:

Yellow Pink Roses in a Glass Vase, Henri Fantin-Latour

(via wilhelminamurray)

(Source: missurine, via elegant-gloom)

(Source: shoonwhy, via elegant-gloom)